Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Republika Srbija
Kancelarija za IT i eUpravu

Naši servisi

Elektromreža Srbije AD
 • Projekat arhitekture za implementaciju platforme za podršku razvoju i korišćenju usluga eUprave:

  Metodološki okvir za izgradnju IS eUprave dobijen je kombinovanjem opšteg pristupa za razvoj EA (Enterprise Architecture), TOGAF-a (The Open Group Architectural Framework) i specifičnog pristupa NGOSS (New Generation Operations Systems and Software) za razvoj domenskog EA za oblast pružanja IKT servisa i drugih usluga krajnjim korisnicima (građani, državni organi, pravni subjekti).
  Ovaj projekat je prvi korak u izgradnji EA eUprave čiji rezultat je detaljna projektna dokumentacija za razvoj softvera za podršku razvoju i korišćenju usluga eUprave. On predstavlja osnovu za implementaciju softvera koji će upravljati višeslojnim katalozima eUprave. Na Slici je dat prikaz višeslojne arhitekture definisane preko Enterprise Architect-a za koju se u projektu daju detaljni modeli podataka korišćenjem UML (Unified Modelling Language).

   

  Nad definisanim modelima podataka data je specifikacija zahteva za izradu softvera pomoću kojih će se modeli popunjavati i održavati. Za specifikaciju softverskih zahteva korišćen je:
  - UML Use Case dijagrami za specifikaciju pojedinačnih aplikacija,
  - BPMN (Business Process Management Notation) za specifikaciju procesa.
  Softver za upravljanje višeslojnim katalozima eUprave predstavlja vrh nad svim ostalim sistemima koji treba da obezbedi unificiran opis: Usluga, Servisa i Resursa, koji su razvijani u različitim tehnologijama, u različitim vremenima, od strane različitih institucija i partnera.
  Definisana arhitektura predstavlja osnov i za naredne faze razvoja platforme koje treba da obuhvate projektovanje a zatim i implementaciju dva ključna procesa:
  - Softver (framework) za vođenje razvoja novog proizvoda i servisa,
  - Softver (framework) za pokretanje i izvršavanje usluge, servisa, na osnovu podataka iz višeslojnog kataloga.

 • Centralni registar stanovništva – arhitektura sistema:
  Centralni registar stanovništva (CRS) treba da obezbedi jedinstvenu centralizovanu elektronski vođenu evidenciju stanovništva na teritoriju Republike Srbije.
  Projekat defniše arhitekturu ovog sistema, mehanizme pristupa i način korišćenja podataka, preko:
  • Modeli podataka CRS koji objedinjuju podatke iz niza izvornih službenih evidencija dati su preko UML dijagrama klasa
  • Modeli podataka koji omogućavaju čuvanje i praćenje informacija o unosu, izmeni i brisanju podataka iz baze podataka CRS (tzv revizorski trag)
  • Modeli procesa (BPMN) za prenos podataka iz izvornih evidencija u CRS, modeli procesa za pristup podacima iz CRS i modeli administrativnih procesa CRS-a.
  • Specifkacija zahteva za web servise (komponente CRS-a će korisititi web servise za interoperabilnost) data je preko skupa Use Case dijagrama.
  • Defnisanje načina pristupa i zaštite podataka u bazi podataka CRS-a.
  Svi modeli urađeni su u CASE alatu Enterprise Architect. Arhitektura CRS projektovana je tako da se uklopi u celokupnu arhitekturu platforme za podršku razvoju i korišćenju usluga eUprave koju čine: Katalog eUsluga, Katalog postupaka, Katalog servisa, Katalog resursa, Katalog korisnika, Metaregistar i Katalog državnih organa. Korisnici iz državnih organa, kao i građani će pristupati CRS sistemu preko platforme za korišćenje usluga eUprave Republike Srbije